روغن و سلامت مردم

مقررات مورد استفاده قرار گرفت و وضعیت سلامت مغازه های مورد مطالعه از چهار جنبه شامل سلامت فردی، غذا، ابزار و تجهیزات و ساختمان ارزیابی شد. تعداد 100 به عنوان نمره کل برای هر شاخص در نظر گرفته شد و وضعیت سلامت به شرح زیر تقسیم شد: سطح نامطلوب (نمره ≤ 50)، سطح متوسط ​​(51-70) و سطح مطلوب (بیش از 70). اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، تحصیلات، سابقه کار و عوامل محیطی مغازه ها شامل سال تاسیس، وضعیت بهداشتی و بهداشتی و منطقه با استفاده از چک لیست جمع آوری شد.
اندازه گیری TPM و FFA
نمونه برداری روغن های گیاهی بر اساس استاندارد ملی 493 مورد تایید موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی36 انجام شد. برای اندازه‌گیری دما، قطبیت و محتوای اسید چرب آزاد نمونه‌های روغن آفتابگردان، از دستگاه تستر روغن آشپزی قابل حمل (مدل DOM-24 ساخت شرکت ATAGO، ژاپن) استفاده شد. طبق دستورالعمل سازمان ملی استاندارد ایران، حداکثر حد مجاز برای شاخص TPM 25 و حداکثر حد مجاز برای
FFA 1 37، 38 است. اندازه گیری ها 3 بار انجام شد و نتایج به عنوان میانگین امتیاز گزارش شد.
تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل و ارائه داده ها از نرم افزارهای SPSS و Excel استفاده شد.  روغن کانولا سطح معنی داری 05/0 تعیین شد. بر این اساس برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای مقایسه متغیر کمی با توزیع غیرعادی به ترتیب در دو گروه و بیش از دو گروه از آزمون من ویتنی و آزمون کروسکال والیس استفاده شد. همچنین برای ترسیم نمودارهای مختلف از نرم افزار Edraw Max استفاده شده است.
مسائل اخلاقی
این مطالعه توسط کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به شماره: IR.MUMS.REC تایید شد. 1397.214
نتایج
مشخصات دموگرافیک پرسنل
همانطور که در بالا ذکر شد،  روغن آفتابگردان مشخصات دموگرافیک پرسنل با استفاده از چک لیست بررسی شد و نتایج در جدول 2 نشان داده شده است. تمامی کارکنان شاغل در این مغازه ها مرد بودند و 80 درصد از جامعه مورد مطالعه دارای مدرک دیپلم یا پایین تر بودند. 7/56 درصد از پرسنل کمتر از 5 سال سابقه کار داشتند. همچنین 74.2 درصد پرسنل دارای کارت سلامت و 48.3 درصد دارای گواهی سلامت بودند.
جدول 2: توصیف مشخصات جمعیتی پرسنل مراکز فست فود

 • منابع:
  1. Evaluation of environmental health indicators of fast food shops and restaurants
 • تبلیغات: 
  1. سیم کشی با کابل مفتولی الکترونیکی
  2. رشته سوپ مناسب سبد غذایی
  3. رشته سوپ کلاسیک خوشمزه
  4. توت فرنگی یک محصول نقدی بسیار مغذی و مفید

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.